Законът за извънредното положение вече е в сила

Гласувайте (1-5)

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., вече е в сила.

С този закон се въвеждат специални права и задължения за работодатели, работещи, държавна администрация, ведомства и много други. Със закона се изменят и допълват различни нормативни актове.

Ето някои от по-важните текстове на закона, както и изменения и допълнения в други нормативните актове.

 • Работодателите и органите по назначаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие. Това е правна възможност и дали ще се възползва от нея зависи само от работодателя.
 • Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Това също е право на работодателя и той може да го упражни когато предприятието не е прекратило напълно дейността си, но има необходимост от работа в намален обем, при която част от персонала остава неангажирана.
 • Въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност не се прилагат за определени категории работници и служители.
 • На военнослужещите от въоръжените сили се дава право да извършват проверки за самоличност, да ограничават придвижване на лица и др.
 • Законът за обществените поръчки не се прилага при закупуване на хигиенни материали, медицински изделия и в други специални случаи.
 • Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта при условия и по ред, определен от НЗОК.
 • За учениците се организира обучение чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 • Наказанието за продаване на стоки на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред, или при получаване на възнаграждение за услуга, по-голямо от законно допустимото, се увеличава на лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева за периода на извънредното положение.
 • При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. За времето на преустановяване на работата в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
 • Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 • Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

 • Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му,  работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му,  работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст, работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто и работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда. Това е задължение на работодателя и той няма право да откаже ползване на поискания отпуск.
 • Работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Тук не се изисква предварително вземане на съгласие от работещите или съгласуване на мярката със синдикалните организации или с представителите на работещите.
 • Личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление за преизчисляване, се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията. Отпада необходимостта да се ходи в НОИ за подаване на писмено заявление.
 • Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца.
 • Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца.
 • Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
 • Когато съществува заплаха за здравето на гражданите, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.
 • При въведени противоепидемични мерки контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.
 • Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.
 • Контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. и се довежда принудително за изследване със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол.
 • До отмяната на извънредното положение някои срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат или спират да текат.

С пълния текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. можете да се запознаете от извънредния бр. 28 от 24.03.2020г. на Държавен вестник.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.